Free chat room flash for sex - Chatral hot views

The Four Thoughts that Turn the Mind from Saṃsāra: A Brief Version ༈ དལ་འབྱོར་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ། ། daljor di ni shintu nyepar ka This free and well-favoured human form is difficult to obtain.

དེ་ལ་འདིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལ། This is the arrangement of the Dzogchen Longchen Nyingtik Ngöndro.

ཐོག་མར་ངག་བྱིན་རླབས་ནི། The Blessing of the Speech ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ། ལྕེ་དབང་རྂ་ཡིག་ལས་བྱུང་མེས་བསྲེགས་ནས། ། om ah hung ché wang ram yik lé jung mé sek né Oṃ āḥ hūṃ!

མི་ཡི་གཟུགས་སུ་སྣང་ཡང་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་སྟོང་འབར་རྒྱལ་བ་དངོས། ། Though appearing in human form, in reality you are a buddha, shining out thousands of light rays of knowledge and of love.

ཚེ་འདི་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་གཏན་གྱི་སྐྱབས་སུ་ཁྱེད་བསྟེན་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། Not just in this life alone, but always, I rely on you as my refuge: Khyentse Özer, fill me with your blessings!

From the syllable raṃ (in my speech centre) arises fire, consuming my tongue, འོད་དམར་རྣམ་པའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གསུམ་སྦུབས། ། ö mar nampé dorjé tsesum bub Which is transformed into a three-spoked vajra of red light.

མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུའི་ཡིག་འབྲུ་ལས། ། mutik trengwa tabü yikdru lé Their syllables are like strings of pearls.

སྐབས་སུ་ཁ་ཟས་ལའང་བཏབ་གྲུབ་ན་ནུས་པའི་མཐུ་སྐྱེད་པར་གསུངས་སོ། ། Also recite it from time to time over your food, and it will bless it and increase the power and strength of its nutrition.

དང་པོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཕྱིར་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། 1. Invoking the Lama བླ་མ་མཁྱེན། lama khyen O lama, care for me!

A buddha has come, ཆོས་གསུངས་བསྟན་པ་གནས་དང་དེ་ལ་ཞུགས། ། chö sung tenpa né dang dé la shyuk He taught the Dharma, it has survived, I have embraced it, and བཤེས་གཉེན་དམ་པས་ཟིན་དང་གཞན་འབྱོར་ལྔ། ། shenyen dampé zin dang shyen jor nga A true spiritual friend has accepted me—I have the ‘five advantages due to circumstances’.

ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཚང་བའི་གནས་ཐོབ་ཀྱང༌། ། tamché rang la tsangwé né tob kyang Although in a position where I have every one of them, རྐྱེན་མང་ངེས་པ་མེད་པས་ཚེ་སྤངས་ནས། ། kyen mang ngepa mepé tsé pang né Once this life, so fraught with uncertainty, is relinquished, འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཉིད་དུ་སོན་པར་འགྱུར། ། jikten parol nyi du sönpar gyur I will go on to yet another realm of existence.

སྐྱེས་བུ་དག་ནི་གར་གནས་གར་འགྲོ་ཡང༌། ། kyebu dak ni gar né gar dro yang So for us—wherever we stay, wherever we go— ལས་ནི་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་འབྲང༌། ། lé ni dribma shyindu jesu drang Karma follows us like a shadow.

Tags: , ,